^Повратак на врх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Јавне набавке 2019.

I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

            На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“,бр. 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр.86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр01-369од 05.04.2019. године,позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци услуга обликовану по партијама.

Назив наручиоца:

Основна школа „Светозар Марковић“ Рековац

Адреса наручиоца:

Светозара Марковића 4, 35260 Рековац

Интернет страница наручиоца:

 

Е-mail адреса наручиоца:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Врста наручиоца:

установа- индиректни корисник буџетских средстава

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета:

Услуге

     

Кратак опис предмета набавке:

услуга извођења екскурзија ученика од 1. до 7. разреда за школску 2018/2019. годину, обликовану по партијама

Опис предмета садржи природу и обим добара и основна обележја добара-опреме, место испоруке, уградње и монтаже:

Ознака предмета набавке:

63516000 - Услугеорганизације путовања;

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

 

            Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина:

-          лично/непосредно у просторијама наручиоца у ОШ „Светозар Марковић“ у Рековцу ул.Светозара Марковића 4, у канцеларији секретара, сваким радним даном у времену од 10,00 – 14,00 часова све до истека рока за достављање понуда,

-          са Портала за јавне набавка као

-          са интернет странице наручиоцаwww.os–svetozarmarkovic-rekovac.edu.rs

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне документације одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом

            Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

            Понуђач је дужан да на предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку услуга – за „Извођење екскурзије за ученике у школској 2018/2019. години'' – (НАВЕСТИ ЗА КОЈУ ПАРТИЈУ ПОДНОСИ ПОНУДУ.) „- НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте или на кутији дужан је да наведе пун назив, адресу и контакт телефон.

            У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

            Понуда се доставља непосредно или поштом на адресу: ОШ „Светозар Марковић“ 35260 Рековац.

            Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.04.2019. године до 10,00 часова.

            Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

            Понуда примљена по истеку дана и сата одређених у позиву за подношење понуде сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. дана 19.04.2019. године у 12:00 часова у просторијама наручиоца у Рековцу , ул.Светозара Марковића бр.4, у канцеларији директора. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

Критеријум за оцену понуда је: најниже понуђена цена.

Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда.

Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана на тел: 035/8411-554 од 8 до 14 часова. Особа за контакт је Јелена Симић, Е-маил адреса Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

            Конурсну документацију можете преузети овде.