^Повратак на врх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

УПИС ПРВАКА

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД  ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ

СА  РОДИТЕЉИМА  БУДУЋИХ  ПРВАКА  ШКОЛА  ЈЕ  УСПОСТАВИЛА  КОНТАКТ   ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ 
И ТОМ ПРИЛИКОМ  СУ  ИСКАЗАЛИ  ИНТЕРЕСОВАЊЕ  ЗА  УПИС  ДЕЦЕ  У  НАШУ  ШКОЛУ. 
ЈОШ  ЈЕДНОМ  ПОДСЕЋАМО  РОДИТЕЉЕ  ДА  ЋЕ ЗА СВЕ ДАЉЕ  АКТИВНОСТИ  ОКО  УПИСА 
БИТИ  НА ВРЕМЕ ОБАВЕШТЕНИ И ДА ЗА СВА ПИТАЊА  МОГУ  КОНТАКТИРАТИ  ПЕДАГОГА  ШКОЛЕ   
НА ТЕЛЕФОН  062757635.

Јавне набавке 2019.

I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

            На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“,бр. 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр.86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр01-369од 05.04.2019. године,позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци услуга обликовану по партијама.

Назив наручиоца:

Основна школа „Светозар Марковић“ Рековац

Адреса наручиоца:

Светозара Марковића 4, 35260 Рековац

Интернет страница наручиоца:

 

Е-mail адреса наручиоца:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Врста наручиоца:

установа- индиректни корисник буџетских средстава

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета:

Услуге

     

Кратак опис предмета набавке:

услуга извођења екскурзија ученика од 1. до 7. разреда за школску 2018/2019. годину, обликовану по партијама

Опис предмета садржи природу и обим добара и основна обележја добара-опреме, место испоруке, уградње и монтаже:

Ознака предмета набавке:

63516000 - Услугеорганизације путовања;

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

 

            Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина:

-          лично/непосредно у просторијама наручиоца у ОШ „Светозар Марковић“ у Рековцу ул.Светозара Марковића 4, у канцеларији секретара, сваким радним даном у времену од 10,00 – 14,00 часова све до истека рока за достављање понуда,

-          са Портала за јавне набавка као

-          са интернет странице наручиоцаwww.os–svetozarmarkovic-rekovac.edu.rs

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне документације одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом

            Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

            Понуђач је дужан да на предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку услуга – за „Извођење екскурзије за ученике у школској 2018/2019. години'' – (НАВЕСТИ ЗА КОЈУ ПАРТИЈУ ПОДНОСИ ПОНУДУ.) „- НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте или на кутији дужан је да наведе пун назив, адресу и контакт телефон.

            У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

            Понуда се доставља непосредно или поштом на адресу: ОШ „Светозар Марковић“ 35260 Рековац.

            Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.04.2019. године до 10,00 часова.

            Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

            Понуда примљена по истеку дана и сата одређених у позиву за подношење понуде сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. дана 19.04.2019. године у 12:00 часова у просторијама наручиоца у Рековцу , ул.Светозара Марковића бр.4, у канцеларији директора. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

Критеријум за оцену понуда је: најниже понуђена цена.

Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда.

Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана на тел: 035/8411-554 од 8 до 14 часова. Особа за контакт је Јелена Симић, Е-маил адреса Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

            Конурсну документацију можете преузети овде.

Доброчинство на делу

        Да постоје добри људи великог срца сведочи нам ова необична прича
из наше школе.

        Наиме, у подручном одељењу у Комарану обновљена је зграда школе
захваљујући доброти породице Беатовић. Господин Миладин Беатовић је
као дечак похађао ову школу, а касније га је живот одвео у Америку. У знак
сећања на лепо детињство у Комарану решио је да се одужи овим
несебичним и великодушним гестом.
         У школи је замењена столарија, урађени су нови подови и зидови,
мокри чвор и кухиња уз координацију Весне Личине, блиске сараднице
породице Беатовић. Школи су донирани и савремени компјутери како би
настава могла да прати дигиталне компетенције.
        
        Неизмерно се захваљујемо у име ученика!

 

48413641 2278597509076824 603961406424875008 n48425093 2257863391205070 2436242421093236736 n49204527 367460883820858 2218149728468598784 n
53192397 348198919370997 3852121924008148992 n53549388 2030947147023116 6722975431563149312 n53572965 261449224738045 9041385094178144256 n
53609536 396380534275414 709868200363294720 n153746369 2270770103171573 7331183220613971968 n53752120 421811675256373 8543790867826081792 n53806421 828649910813667 7972426948917854208 n
54204013 1008573479339722 5715116748026413056 n54255928 1042333079301749 6288502007393157120 n54354015 260602194820992 1020149909275279360 n54430282 2195198554079196 2085207850568646656 n
IMG 20190218 121511IMG 20190218 121554IMG 20190227 104027

Школска Слава-Свети Сава

Поводом дана Светог Саве 27.1.2019. године, одржана је свечана
приредба у просторијама наше школе. После литургије и сечења
Славског колача, ученици наше школе су хорским извођењем
химне и песама, као и извођењем представе у част Светог Саве
увеличали прославу Школске Славе.

IMG 20190127 104056 IMG 20190127 111121

IMG 20190127 104205 IMG 20190127 104419

               IMG 20190127 105135 IMG 20190127 105150

IMG 20190127 111300

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Online kursevi engleskog jezika

 

Dragi đaci,

Obaveštavamo Vas da smo u saradnji sa kompanijom LINK group
obezbedili besplatne online kurseve engleskog jezika.

 

ITAcademy kao deo kompanije LINKgroup ovim kursevima pruža
odličnu priliku đacima koji žele da usavrše i unaprede svoje znanje
engleskog jezika da postanu što uspešniji u daljem obrazovanju i kasnije u poslu.

Ukoliko ste đak od V do VIII razreda i želite da unapredite
svoje znanje engleskog jezika pozivamo Vas da se prijavite za
besplatan online kurs engleskog jezika kod svog nastavnika koji će odlučiti
ko će dobiti mogućnost za pohađanje ovih kurseva.

Ukoliko budete bili jedan od dobitnika, dobićete poklon kod sa kojim
ostvarujete pravo na besplatan kurs. Nakon što dobijeni kod unesete
na strani prijave  dobićete na mejl sva potrebna uputstva za pohađanje izabranog online kursa.

Pozivamo sve đake da se aktivno uključe u usavršavanje znanja
engleskog jezika kako bi time sebi otvorili što više mogućnosti za dalje obrazovanje i razvoj karijere.