^Повратак на врх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Завршни испит

Програм завршног испита у основном образовању и васпитању

 

Циљ програма завршног испита

Циљ програма завршног испита у основном образовању и васпитању је, сагласно Закону о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 52/11 и 55/13), припрема ученика за полагање завршног испита на крају обавезног основног образовања.


Структура програма завршног испита

Завршним испитом процењује се колико је ученик током осмогодишњег школовања овладао знањима и умењима из српског, односно матерњег језика, математике и природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија). Завршни испит након завршеног осмог разреда, полажу сви ученици.
Ученици који заврше осми разред у школској 2013/2014. години, као и наредне генерације ученика осмог разреда, завршни испит полажу решавањем задатака у оквиру три теста: из предмета Српски језик, односно матерњи језик, из предмета Математика и комбинованог теста. Комбиновани тест испитује компетенције из природних и друштвених наука и обухвата садржај и компетенције из наставних предмета Биологије, Географије, Историје, Физике и Хемије, као и опште компетенције, заједничке за природне и друштвене науке.
Програм завршног испита одређен је компетенцијама које се очекују од ученика на крају основног школовања. Та очекивања утемељена су у наставним програмима и општим стандардима постигнућа - образовним стандардима за крај обавезног образовања. Тестовима из Математике и Српског, односно матерњег језика испитују се сви образовни стандарди из ових предмета за крај обавезног образовања. За потребе комбинованог теста из природних и друштвених наука у школској 2013/2014. години, изабран је подскуп стандарда из пет предмета који су предвиђени за испитивање овим тестом. Образовни стандарди за крај обавезног образовања дефинисани су на три нивоа постигнућа - основном, средњем и напредном нивоу. Стандарди су кумулативни и остварење захтева са једног нивоа подразумева да ученик функционално користи знања и вештине са претходних нивоа.
Тестови које ученици решавају на завршном испиту састоје се од питања и задатака којима се испитују компетенције описане образовним стандардима са основног, средњег и напредног нивоа. Тестови су конципирани тако да обухватају све нивое знања и одабране садржаје који су процењени као кључни за наставак школовања. Тестови завршног испита састављени су од необјављених питања и задатака и садрже од 20 до 40 питања или задатака у зависности од процењене тежине и типа коришћених задатака. У комбинованом тесту из природних и друштвених наука задаци су конципирани на начин да обухватају садржаје из различитих наставних предмета. У складу са пројектованом информативношћу тестова, питања и задаци у њима могу да носе различит број бодова.
У школској 2013/2014. години ученик може остварити највише 16 бодова из српског, односно матерњег језика, највише 16 бодова из математике и највише 8 бодова на комбинованом тесту, што укупно чини највише 40 бодова на основу успеха на завршном испиту. Ученик по основу општег успеха остварује највише 60 бодова. Највећи број бодова који ученик може имати на основу општег успеха и успеха на завршном испиту је 100.
Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу завршни испит у складу са њиховим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева одређена врста инвалидитета. Прилагођавање услова и садржаја завршног испита ученицима са сметњама у развоју врши се према индивидуалном образовном плану. 

Корисни линкови:

О завршном испиту - Осигурање квалитета националних испита

Приручник за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања

Пратећи обрасци уз Приручник за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања

Збирке задатака за завршни испит 2012/13. године